کمک به بنیاد اراک شناسی

باتوجه باینکه بنیاد اراک شناسی موسسه ای غیردولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است لذا در راستای تحقق اهداف تاریخی،فرهنگی و اجتماعی خویش ، دست یاری علاقمندان استان مرکزی را در سراسر دنیا به گرمی می فشارد:

شمــاره شـبا: IR۷۳۰۶۴۰۱۰۸۶۹۹۶۷۰۷۱۲۰۱۹۰۰۱

شماره حساب: ۱۰۸۶.۹۹۶۷.۷۱۲۰۱۹.۱

شماره کـارت: ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۴۵۳۲۷